Språkprojektet utvecklar tillsammans med forskare och kommuner ett flerspråkigt digitalt läromedel som heter Studi. Detta för att bättre kunna möta nyanlända elever och hjälpa dem att snabbare komma igång med svenskan och ämnesundervisningen i skolan.

Språkprojektets första del sträcker sig från januari 2015 till december 2020. Under dessa år lanserar vi löpande det nya läromedlet, som ger elever möjlighet att arbeta med ämnesinnehållet parallellt och integrerat med språkinlärningen.

Klicka här för att få reda på mer om hur din kommun kan gå med i Språkprojektet.

BAKGRUND

Läromedelsförlaget Studi har sedan tidigare utvecklat ett kompletterande svenskt digitalt läromedel med videolektioner och övningar för tio ämnen i årskurs 7 till 9.

Under vårterminen 2014 översatte vi på prov tre ämnen – kemi, biologi och religion – och textade och dubbade dem till arabiska. På tolv skolor med nyanlända elever testade elever, lärare och studiehandledare läromedlet. Testerna indikerade tydligt att det är möjligt att erbjuda nyanlända elever ämnesundervisning från första dagen i skolan, och att eleverna både lär sig fortare och mår bättre när de får arbeta med hela sin kognitiva kapacitet direkt, utan att först behöva behärska svenska till fullo.

Nu har vi gått vidare och utvecklar läromedlet på fler språk och för fler ämnen. Vi vidareutvecklar också den funktionalitet som stödjer samarbetet mellan elev, ämneslärare, studiehandledare och förälder.

Det finns ännu många obesvarade frågor; Hur mycket snabbare kan en elev lära sig på det här sättet? Hur skiljer sig behovet av stöd mellan olika ämnen och olika språkgrupper? Hur skall ett sådant här hjälpmedel bäst införas i förhållande till den ordinarie undervisningen?

Därför har vi involverat forskare från bland annat Stockholms Universitet att delta i det här forsknings- och utvecklingsprojektet. Genom deras deltagande får vi en stark koppling till forskningsfronten inom området och bättre möjligheter att mäta effekterna. I dagsläget är Lunds Universitet sammankallande. Även Ungdomsbarometern har deltagit i många år.

De språk projektet har valt att prioritera är baserade dels på behovet utifrån antalet nyanlända i varje språkgrupp, och dels utifrån tillgängligheten på studiehandledare inom respektive språkgrupp. 

Utöver svenska översätter och textar vi videolektionerna och qiuzfrågorna till:

● engelska

● arabiska

● tigrinska 

● somaliska

● dari 

● spanska

● thailändska

● polska (under utveckling)

Projektet täcker: matematik, so, no, engelska och svenska.

Språkprojektet delfinansieras av 

Hittade du svaret?