DELTAGANDE

Vill din kommun delta i projektet och vara med och utveckla kunskap, verktyg och metoder för ett bättre mottagande av nyanlända?

Det här får ni som deltagande kommun:

 • Full tillgång till hela det redan existerande versionen av läromedlet på svenska för alla högstadieelever i kommunens skolor i tre år. Det inkluderar alla tio ämnen på svenska redan från start.
 • Full tillgång till hela språkpaketet (med nio språk utöver svenska i text, tal och övningsuppgifter), allt eftersom det blir tillgängligt under projekt.
 • Seminarier och erfarenhetsutbyten mellan kommuner och skolor varje termin, då vi samlar lärdomar och anpassar projektet, metoden, tekniken och innehållet baserat på den gångna terminen.
 • Tillgång till de forskare och experter som projektet har att tillgå

Det här bidrar kommunen med:

 • Medfinansiering av projektet under tre år (beräknas baserat på kommunens storlek och antal elever)
 • Aktiva lärare, studiehandledare och andra områdesexperter som är villiga sig tiden att testa, utvärdera och dela med sig av erfarenheter
 • Ge forskarna tillgång till deltagare för intervjuer och till anonymiserad data om elevers resultat för att kunna följa upp och mäta resultat

Detta anser redan medverkande kommuner de medverkar till:

 • Skapa förutsättningar för alla elever oavsett bakgrund att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt
 • Bidra till metodutveckling i undervisningen
 • Öka kvaliteten på studiehandledning för nyanlända
 • Öka motivationen för lärandet för den enskilde eleven
 • Att elever med annan bakgrund snabbare kan tillgodogöra sig läroplanens kunskapsmål
 • På sikt bidra till höjda resultat och höjd andel behöriga elever till gymnasiet.

Extra åtkomst

Flera av de deltagande kommunerna har visat intresse att använda det material som Språkprojektet utvecklar också för andra användare än den primära målgruppen i årskurs 7-9. Att ta in nya användare ökar möjligheten för projektet att hjälpa fler elever snabbare. 

Kommuner kan teckna sig för Extra åtkomst och får då följande:

 • Behörigheter för elever i årskurs 4-6, deras lärare och studiehandledare
 • Behörigheter för elever i gymnasiet, deras lärare och studiehandledare
 • Behörigheter för elever i fristående skolor, årskurs 4-9 och gymnasiet, och deras lärare och studiehandledare

Det finansiella tillskottet för Extra åtkomst beräknas till 50% av det ordinarie beloppet för deltagande i projektet.

Vill din kommun delta i projektet? Önskar du få mer information tveka inte att kontakta mig:

susanne@studi.se

Hittade du svaret?